برق خودرو

برق خودرو های سبک

برق خودرو

برق خودرو های سبک

برای مشاهده عکس ها با وضوح بهتر روی ان کلیک کرده و دانلود نمایید.
درصورتی که تصاویر کیفیت مناسبی ندارند اطلاع رسانی کنید تا سریعا تصویر با کیفیت بهتری قرار داده شود.

۱۱ مطلب با موضوع «استارتر» ثبت شده است

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مدار زیر را ببندید و اتومات را بکار اندازید و به ولتمتر توجه کنید . اندازه ولتاژ نباید بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد.

نکته: افت ولتاژ کلی مدار استارتر نباید بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد. اگر ولتاژ خوانده شده از ۰/۲۵ ولت بیشتر بود، بایدکابل منفی، ترمینالهای ان و نیز پیچ های پایه استارتر که اتصال بدنه را انجام می دهد را از نظر محکم بودن کنترل نمود.

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مدار زیر را ببندید. به ولت متر دقت کنید که افت ولتاژ نباید بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد. در صورتی که بیشتر از این مقدار بود، نشانه معیوب بودن کابل استارتر یا ترمینال های مربوطه می باشد . و اگر برابر یا کمتر از ۰/۲۵ ولت بود، انجام ازمایشات دیگر ضروری نیست.

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مدار زیر را ببندید و اتومات را بکار اندازید. به ولت  متر توجه کنید ، افت ولتاژ نباید بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد، در صورتی که بیشتر از این مقدار بود ، نشانه معیوب بودن کابل های ترمینالهای مربوطه است.

اگر برابر و یا کمتر از این مقدار بود، ازمایش افت ولتاژ در سلونوئید استارتر را انجام دهید زیرا ممکن است اشتباهی صورت داده باشید.

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مداری مانند مدار زیر ببندید بطوری که ولت متری را در مدار ورودی و خروجی سلونوئید قرار دهید و اندازه ولتاژ را بخوانید . این مقدار ولتاژ باید برابر ولتاژ باطری باشد. اتومات را بکار اندازید و دوباره ولتاژ را بخوانید . افت ولتاژ در این دفعه باید ۰/۲۵ ولت کمتر از قبل باشد.

اگر بیشتر از این مقدار باشد ، باید اتومات را تعویض کنید . و اگر کمتر از ۰/۲۵ ولت باشد، انجام ازمایشات افت ولتاژ بین باتری و اتومات و یا اتومات و استارتر ضروری نیست

۲۸خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

مانند شکل زیر مدار را ببندید و به ولت متر دقت کنید. ولتاژ نشان داده شده باید مانند ولتاژ باطری باشد . اگر افت کمتر از ۰/۲۵ باشد ، اتوماتیک استارتر را بکار اندازید .

الف- اگر بیشتر از ۰/۲۵ ولت باشد، در ترمینالها ، مقاومت زیادی وجود دارد که باید  با ازمایش افت ولتاژ در سولنویید استارتر ، به طور دقیق ، محل انرا بیابید.

ب- اگر کمتر از ۰/۲۵ باشد، انجام ازمایش نیاز نیست.


۲۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

۱- درپوش طرف کلکتور

۲- محفظه بوش

۳- فنر زغالها

۴- زغال ها

۵- بدنه

۶- پیچ کفشک

۷- کفشک

۸- سیم پیچ های میدان 

۹- درپوش طرف متحرک

۱۰- جعبه قالبی زغالها

۱۱- ارمیچر

۱۲- دنده استارتر و کلاچ یکطرفه

۱۳ - مارپیچ

۱۴- واشر ضربه گیر

۱۵- فنر صلی 

۱۶- بشقابک فنر

۱۷- خار رینگ فنری

۱۸- بوش یاتاقان

۱۹- درپوش بوش

۲۰- واشر نمدی

۲۱- بوش یاتاقان

۲۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

اگر ولتاژ زیر بار در ازمایش  قبل کمتر از ۹ ولت بود ، مدار زیر را ببندید و به مدت ۶ ثانیه استارت بزنید . و به ولت متر دقت کنید . که اختلاف ولتاژ با ازمایش قبل نباید بیشتر از ۰/۵ ولت باشد.


الف- اگرزیادتر باشد : نشانه زیاد بودن مقاومت در ترمینال استارتر، کلید استارتر یا کابل می باشد.

ب- اگر مقادیر ولتاژ در دو ازمایش فوق بیشتر از ۹ ولت بوده و اختلاف دو ازمایش هم ۰/۵ ولت باشد ولی موتور در  جهت درست گردش نکرد، باید استارتر را باز نموده و محل زغال ها را عوض نمود.

۲۴خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

اندازه گیری ولتاژ زیر بار باطری


برای مدت ۶ ثانیه استارت زده و به ولت متر دقت کنید. اگر ولتاژ زیر بار از ۹ ولت کمتر باشد، الکترولیت باتری را از نظر وزن مخصوص چک کنید .

۲۳خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

ازمایش اتومات استارت

برای اطلاع یافتن از صحت کار اتوماتیک قطب منفی باتری را به بدنه اتوماتیک متصل نموده و سپس قطب مثبت باطری را با فیش اتوماتیک اتصال میدهیم .( اتصال در یک لحظه) در صورت سالم بودن اتوماتیک صدای کشیده شدن وزنه پلانجر ( بصورت تق) به گوش میرسد. 


نکته: چون فیش مثبت باتری را به فیش اتوماتیک متصل کرده ایم موتور استارت طبعا چرخش نمیکند . برای چرخش موتور استارت قطب مثبت باید به پیچ بالایی اتوماتیک متصل شود. ( پیچ BAT)


ازمایش موتور استارت

اینبار بجای انکه فیش مثبت باطری را به  فیش اتوماتیک اتصال دهیم انرا به پیچ پایینی اتوماتیک متصل میکنیم و قطب منفی را به بدنه استارت اتصال میدهیم . با این عمل ، بدون انکه دنده استارت به جلو حرکت کند فقط ارمیچر دوران میکند، درواقع با اینکار اتوماتیک استارت از مدار خارج میشود.

برقی که وارد پیچ پایینی اتوماتیک میشود درواقع وارد ۴ بالشتک موتور استارت میشود . این بالشتکها شروع به تولید میدان مغناظیسی میکنند این برق از ارمیچر استارت عبور کرده و باعث دوران ان میشود. ( خود ارمیچر نیز تولید میدان مغناطیسی میکند)

وجود میدانهای هم نام و غیرهمنام بین بالشتک ها و ارمیچرباعث دوران ارمیچر میشود. دوران موتور استارت نشان دهنده سالم بودن زغالها ، سیم پیچ های بالشتک و ارمیچر است.

۲۳خرداد

برای پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید.

وجود دو سیم پیچ نازک نگهدارنده و سیم پیچ ضخیم کشنده حالت مغناطیسی ایجاد میکنند تا پیستون ( وزنه پلانجر) را به داخل بکشند. پیستون با کشیده شدن به داخل پولک مسی را به طرف جلو هل میدهد تا پیچ بالایی را به پیچ پایینی متصل کند و برق باتری با جریان بالا وارد موتور استارت میشود تا موتور استارت بتواند موتور خودرو  را روشن نماید.

تست سیم پیچ های اتوماتیک

۱- سیم پیچ نازک نگهدارنده

برای تست این سیم پیچ یکسر اهممتر را روی فیش اتوماتیک و یکسر دیگر را روی بدنه اتوماتیک قرار میدهیم حرکت عقربه اهم متر نشان دهنده وجود سیم پیچ نازک نگهدارنده وسالم بودن ان است.


۲- سیم پیچ ضخیم کشنده

برای تست این سیم پیج یکسر اهم متر را روی فیش اتوماتیک و سر دیگر انرا روی پیچ پایینی اتوماتیک قرار میدهیم حرکت عقربه اهممتر دلیل بر وجود سیم ضخیم کشنده و سالم بودن ان است.


وظیفه سیم پیچ های اتوماتیک

سیم پیچ ضخیم کشنده باعث کشیده شدن قطعه ای به نام پلانجر میشود و سیم پیچ نازک نگهدارنده این قطعه را در جای خودش نگه میدارد.